(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Bromstens IP"


BVFs svar på planen att riva Bromstens IP här

Förnyelse av industriområdet / "Bromstensstaden"


<:vspace> Här finns senaste informationen:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Spanga-Bromstensstaden/

<:vspace>

Förslag till detaljplan samråds 15 februari – 28 mars 2016
<:vspace>

Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.
<:vspace> På Stadsbyggnadskontoret/Tekniska nämndhuset samt på Spånga bibliotek pågår just nu en planutställning om Bromstensstaden.
http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Spanga-Bromstensstaden-/Samrad-om-1000-nya-lagenheter-i-Bromstens-industriomrade/
<:vspace>

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 28 mars 2016 till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller
<:vspace> Stockholms stadsbyggnadskontor,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer S-Dp 2014-19911

<:vspace>

1 februari 2011: Yttrande från Bromstens Villaägareförening till Stockholms Stadsbyggnadskontor


Styrelsen har skickat ett yttrande om den första detaljplanen för bostäder inom området till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över Bromstens Industriområde kv Tora m fl

<:vspace>

25 okt 2010 Samrådsmötet i Spångafolkan, kort resumé


Exploateringskontoret i Stockholm stad hade inbjudit till samråd om upprustning och nybyggnation av Spångaån genom Bromsten. Bromstens villaägareförening närvarade med sju personer av totalt 13 åhörare.

Många kloka ord yttrades under kvällen och som helhet var vi åhörare nöjda med inriktningen på projektet.

Anledningen till det tidiga samrådet var att enligt miljölagen så måste miljödomstolen ha godkänt utformningen av upprustningen och utbyggnaden av Spångaån, innan man kan godkänna detaljplanen om utbyggnad av Bromstens industriområde. Den första detaljplanen för området beräknas vara klar augusti/september 2010.

Området kring Spångaån består av upp till 25 meter lera och kommer att kräva omfattande pålningsarbeten och förstärkningsåtgärder innan den slutliga utformningen och byggandet kan påbörjas. Sedimenten i åfåran innehåller tyvärr en hel del föroreningar och saneringsarbete måste därför utföras för att projektet ska kunna komma till stånd. C:a 30 cm av bottensedimentet muddras bort. I de skisser och ritningar som presenterades så har man tänkt sig att ständigt hålla en levande vattenspegel i ån med strömmande vatten. Ån blir grund och i den mån det finns möjlighet skall man verka för en biologisk mångfald.

Från BVF’s sida är vi mycket angelägna om att man också upprättar en ”skötselplan” och anslår resurser så att berörda kommuner och förvaltningar tillsammans tar ansvar för att hålla ån och konstruktioner runt och över ån, såsom broar och utbyggda slänter, i god kondition. Vi har tyvärr erfarenhet sedan många år att underhållet av Spångaån genom Bromsten varit starkt eftersatt och detta får inte inträffa igen!

Synpunkter om utbyggnaden skall skriftligen lämnas till Exploateringskontoret senast 2010-06-18.
<:vspace> Se ytterligare information i bifogad fil.
/''den 27 maj 2010''

<:vspace>

Nybyggnad av förskola


Läs mer i tjänsteutlåtandet.
/''den 27 maj 2010''

<:vspace>

Fortsatt fotboll på Bromstens Idrottsplats


Stadsbyggnadskontoret har lyssnat till vår och andras kritik mot att bebygga det mesta av Bromstens Idrottsplats. Enligt arkitekten Per Wilhelmsson ändrar de sina planer så att en 11-manna fotbollsplan blir kvar, med konstgräs. Detta enligt tidningen Mitt i Västerort - Spånga. Hur det blir med den så kallade Bikupan framgår inte av artikeln.

Enligt Kontakt med Stadsbyggnadskontoret finns möjlighet att behålla BIK´s klubblokal på nuvarande plats. Planen som inte är låst i sina detaljer hindrar inte detta. Men om man väljer att riva och bygga nytt finns det en alternativ plats söder om den nya bollplanen. Från nedanstående länk kan man hitta det aktuella tjänsteutlåtandet. Det beskriver den modifierade planen och hur den är tänkt att genomföras.

Tidigare korrespondens


Yttrande över Program för Bromstens industriområde i stadsdelen Bromsten, dnr 2006-07203-53 \\(:nl:)

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel '''belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera''' ''på denna länk'' eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av ''Felguiden''
<:vspace>

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09
<:vspace> (:comment edit SideBar :)

Blix theme powered by PmWiki