Årsmöte 2012


Årsmöte hölls Den 19 mars 2012 kl 19.00

Program:

  • Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna
  • Vi får besök av Johan Orre, hortonom (trädgårdsexpert) som har mångåriga kunskaper inom trädgård och växter. Johan har medverkat i TVs rapport och Gomorron Sverige.
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Under mötet serveras kaffe och te.

Dagordning för årsmötesförhandlingar
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.\\ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2011/2012.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2011/2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande på två år (nuv. Bengt Porseby)
10. Val av en styrelseledamöter på två år (nuv. Eric Stormhatt, Camilla Hilldén).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år. (nuv. Annicka Istemo, Ulla Burdal).
12. Val av 1:e revisor två år (nuv. K-G Borg).
13. Val av revisorssuppleant på två år (nuv. Gösta Burlin)
14. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
15. Fastställande av medlemsavgift för 2012/2013.
16. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas RF.
17. Förslag till styrelsearvoden.
18. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
19. Årsmötets avslutning.
2014-02-16 /ch

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki