Årsmöte 2013


Årsmöte hölls måndag den 18 mars 2013 kl 19.00

i Bromstensskolans matsal Carl Barks väg 10

Program:

  • Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna
  • Från forntid till nutid - Bromsten i vårt hjärta - Anita Pettersson, välkänd profil i Bromsten med stora kunskaper om Bromsten och dess historia håller föredrag
  • Grannsamverkan i Bromsten, Gunilla Åsberg, informerar om det pågående arbetet.
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Under mötet serveras kaffe och te.

Dagordning för årsmötesförhandlingar
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.\\ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse för 2012.
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2012.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av kassör på två år (nuv. Lola Adolfsson)
10. Val av styrelseledamöter på två år (nuv. Gunnar Franzén, Camilla Hilldén).
11. Val av styrelsesuppleanter på två år. (nuv. Agneta Söderman, Per Lennkvist).
12. Val av 2:e revisor två år (nuv. MAdeleine Jacobsson).
13. Val av valberedning på ett år (nuv. Gösta Burlin, Sten Sundberg).
14. Fastställande av medlemsavgift för 2013/2014. Kassören föreslår oförändrar avgift.
15. Beslut angående fortsatt medlemskap i Villaägarnas RF.
16. Förslag till styrelsearvoden.
17. Övriga ärenden som årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar ta upp till behandling.
18. Årsmötets avslutning.
2013-03-13 /ch

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki