Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Stadgar

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Stadgar för Bromstens Villaägareförening


'''§1''' Föreningens namn är Bromstens Villaägarförening.
Föreningens ändamål är:
'''Mom 1.'''
'''att''' verka för villaägares i Bromsten gemensamma angelägenheter.
'''att''' i övrigt verka för trevnad och sammanhållning.
'''Mom 2.'''
'''att''' bistå medlemmar med råd och förmedla sakkunnig hjälp.
'''att''' framföra fastighetsägarnas önskemål till myndigheter och andra lämpliga instanser.
'''att''' administrera utlåning och vård av materiel avsedd för medlemmars bruk.
'''att''' så långt möjligt biträda medlemmar i uppkommande frågor anknutna till fastighetsägandet i området.

'''§2''' Föreningen skall vara opolitisk och politisk diskussion får inte förekomma på föreningens möten.

'''§3''' Varje person och bostadsrättsförening som innehar fastighet i stadsdelen Bromsten är berättigad till medlemskap. Även sammanboende med fastighetsägare har rätt till medlemskap
Medlemskap vinnes omgående genom inbetalning av medlemsavgift till för ändamålet angivet konto. Alternativt bör möjlighet finnas att betala kontant mot kvitto från styrelseledamot.
Den som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen.

'''§4''' Föreningens styrelse får med omgående verkan utesluta medlem som icke senast till årsmöte erlagt fastställd medlemsavgift eller medlem som uppenbart motverkar föreningsmedlemmarnas intressen.

'''§5''' Föreningens löpande verksamhet sker genom en styrelse bestående av fem ledamöter, inkluderande ordförande och kassör, samt därtill minst två och högst fem suppleanter. Samtliga väljas av årsmöte för två år. Årsmötet skall sträva efter att halva styrelsens mandat förskjuts ett år enligt nedan:
<:vspace>

År 1:År 2:
OrdförandeKassör
Ledamot 1Ledamot 3
Ledamot 2Suppleant 1
Suppleant 2Suppleant 3
Suppleant 4Suppleant 5


Avgående styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer får omväljas.

'''§6''' För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. För föreningens åtaganden ansvaras endast med föreningen tillhöriga medel.

'''§7''' Det åligger styrelsen:
'''att''' ansvara för föreningens syften, verksamhet och anförtrodda medel. Styrelseledamot som till protokollet anför skiljaktig mening är fri från ansvar
'''att''' sammanträda när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter påfordrar det
'''att''' tillse att alla beslut omfattas av minst tre ledamöter
'''att''' protokoll förs över styrelsens sammanträden och beslut
'''att''' inom sig utse sekreterare och erforderliga ytterligare funktionärer eller kalla medlemmar till funktionssysslor
'''att''' föreningens verksamhet redovisas i räkenskaper över inkomster, utgifter och behållning som avslutas med kalenderår
'''att''' bemyndiga kassören att ensam teckna konto eller konton avsedda för löpande kassaärenden
'''att''' vid behov utse annan ledamot att teckna föreningen för vissa ärenden
'''att''' senast under februari tillhandahålla senaste årets räkenskaper ordnade med bokslut till revisor
'''att''' senast till årsmöte men helst till kallelsen tillhandahålla verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

'''§8''' Föreningen tecknas av ordföranden och kassören i förening med ovannämnda undantag

'''§9''' Det åligger revisorn:
'''att''' senast under mars ta del av erforderlig dokumentation av föreningens verksamhet och räkenskaper
'''att''' senast till årsmötet men helst till verksamhetsberättelsen avge revisionsberättelse med utlåtande av styrelsens ansvar
'''att''' avge råd när styrelsen eller kassören så önskar.

'''§10''' Föreningens sammanträden är årsmöte och extra möte.
Årsmöte skall hållas senast under april månad.
Extra möte hålls då styrelsen finner lämpligt eller då minst tolv av föreningens medlemmar representerande var sin fastighet för visst ändamål skriftligen begär det.
Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föreslagen dagordning tillhandahållas i medlemmarnas brevlådor eller via epost senast fjorton dagar före mötet. För kallelse till extra möte gäller motsvarande senast åtta dagar före mötet.

'''§ 11''' Rösträtt vid föreningens sammanträden får utnyttjas med en (odelbar) röst per fastighet.
Röstning med fullmakt är tillåten med den begränsningen att medlem inte får rösta med fullmakt för mer än en röst utöver sin egen. Fullmakt skall ha fullmaktshavaren angiven med namn.

'''§ 12''' Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall senast tio dagar före mötet anmälas till styrelsen.

'''§ 13''' Föreningens sammanträden öppnas i första hand av föreningens ordförande.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:\\ #Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet #Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser #Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen #Beslut om arvoden #Val av ordförande eller val av kassör #Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter #Val av revisorer och revisorsuppleant #Val av valberedning #Val av eventuellt erforderliga övriga funktionärer, som t ex materialförvaltare, ombud, redaktionskommitté etc #Beslut angående fortsatt medlemskap i Sveriges Villaägarförbund #Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår #Ärenden enligt § 12 #Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet #Övriga ärenden som årsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

'''§ 14''' Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas av föreningsmöte. Beslut blir giltigt när två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum och ¾ majoritet bland deltagarna fattat samstämmiga beslut.

'''§ 15''' Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas av årsmöte och två på varandra följande årsmötens beslut med minst ¾ majoritet krävs för att upplösning skall få verkställas.

'''§16''' Om föreningen upplöses skall förekommande nettotillgångar användas enligt de sista två årsmötenas beslut, företrädesvis till områdesinnevånarnas intressen.

Ovanstående stadgar har antagits vid möte för återstart av Bromstens Villaägarförening den 9 maj 1984 och vid föreningsmöte den 23 april 1985.

Vid informationsmötet 2010 och årsmöte 2011 antogs nedanstående tillägg i stadgarna, vilket var en uppdatering från tidigare ändring vid årsmötena 1999 och 2000:

'''§17''' Föreningen bör eftersträva att styrelsens sammansättning till hälften förnyas vart tredje år.
(:nl:)

How many days will it take for the cheque to clear? http://beegbeegporn.in.net/nhetai-futa/ nhenrwi The brief chicken-nugget exploration was not meant to be an exposé of the chicken industry or fast food generally, but to remind consumers that “not everything that tastes good is good for you,” deShazo said.

 http://xxxxxx.in.net/mcstoriez/ taiwan xvideo  "Water levels in the park are stable and all our factoriesare working as normal," Wikrom told Reuters. "If the situationgets worse, we plan to divide the park in two sections to builda temporary flood way to allow water to flow through."
 http://xxx-x.in.net/antarvasnavom/ seksxxnn  This near silent method of travel gives you an unencumbered and discreet approach, perfect for radio, but rivers are also among the best possible places to spot wildlife returning from the forest depths to feed, drink and socialise.
 http://xxxxxxx.in.net/cuentarelatos/ www.pornhib.comcom  Present on Friday as police exhibited the seized stocks to journalists, N'bouke admitted to bringing ivory to Lome from Chad. But Drori said he almost certainly sourced ivory from several other countries as well.
 http://xhamster-live.in.net/xaxvdeo/ dinotuve.com  The judge ruled that pictures and texts from Martin's cell phone were inadmissible, after prosecutors argued that it could not be proven that Martin had taken the pictures and written the texts. She has yet to rule on whether the prosecution committed any violations by not handing over evidence.

Blix theme powered by PmWiki