Stadgar för Bromstens Villaägareförening


§1 Föreningens namn är Bromstens Villaägarförening.
Föreningens ändamål är:
Mom 1.
att verka för villaägares i Bromsten gemensamma angelägenheter.
att i övrigt verka för trevnad och sammanhållning.
Mom 2.
att bistå medlemmar med råd och förmedla sakkunnig hjälp.
att framföra fastighetsägarnas önskemål till myndigheter och andra lämpliga instanser.
att administrera utlåning och vård av materiel avsedd för medlemmars bruk.
att så långt möjligt biträda medlemmar i uppkommande frågor anknutna till fastighetsägandet i området.

§2 Föreningen skall vara opolitisk och politisk diskussion får inte förekomma på föreningens möten.

§3 Varje person och bostadsrättsförening som innehar fastighet i stadsdelen Bromsten är berättigad till medlemskap. Även sammanboende med fastighetsägare har rätt till medlemskap
Medlemskap vinnes omgående genom inbetalning av medlemsavgift till för ändamålet angivet konto. Alternativt bör möjlighet finnas att betala kontant mot kvitto från styrelseledamot.
Den som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen.

§4 Föreningens styrelse får med omgående verkan utesluta medlem som icke senast till årsmöte erlagt fastställd medlemsavgift eller medlem som uppenbart motverkar föreningsmedlemmarnas intressen.

§5 Föreningens löpande verksamhet sker genom en styrelse bestående av fem ledamöter, inkluderande ordförande och kassör, samt därtill minst två och högst fem suppleanter. Samtliga väljas av årsmöte för två år. Årsmötet skall sträva efter att halva styrelsens mandat förskjuts ett år enligt nedan:

År 1:År 2:
OrdförandeKassör
Ledamot 1Ledamot 3
Ledamot 2Suppleant 1
Suppleant 2Suppleant 3
Suppleant 4Suppleant 5


Avgående styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer får omväljas.

§6 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. För föreningens åtaganden ansvaras endast med föreningen tillhöriga medel.

§7 Det åligger styrelsen:
att ansvara för föreningens syften, verksamhet och anförtrodda medel. Styrelseledamot som till protokollet anför skiljaktig mening är fri från ansvar
att sammanträda när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter påfordrar det
att tillse att alla beslut omfattas av minst tre ledamöter
att protokoll förs över styrelsens sammanträden och beslut
att inom sig utse sekreterare och erforderliga ytterligare funktionärer eller kalla medlemmar till funktionssysslor
att föreningens verksamhet redovisas i räkenskaper över inkomster, utgifter och behållning som avslutas med kalenderår
att bemyndiga kassören att ensam teckna konto eller konton avsedda för löpande kassaärenden
att vid behov utse annan ledamot att teckna föreningen för vissa ärenden
att senast under februari tillhandahålla senaste årets räkenskaper ordnade med bokslut till revisor
att senast till årsmöte men helst till kallelsen tillhandahålla verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

§8 Föreningen tecknas av ordföranden och kassören i förening med ovannämnda undantag

§9 Det åligger revisorn:
att senast under mars ta del av erforderlig dokumentation av föreningens verksamhet och räkenskaper
att senast till årsmötet men helst till verksamhetsberättelsen avge revisionsberättelse med utlåtande av styrelsens ansvar
att avge råd när styrelsen eller kassören så önskar.

§10 Föreningens sammanträden är årsmöte och extra möte.
Årsmöte skall hållas senast under april månad.
Extra möte hålls då styrelsen finner lämpligt eller då minst tolv av föreningens medlemmar representerande var sin fastighet för visst ändamål skriftligen begär det.
Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föreslagen dagordning tillhandahållas i medlemmarnas brevlådor eller via epost senast fjorton dagar före mötet. För kallelse till extra möte gäller motsvarande senast åtta dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt vid föreningens sammanträden får utnyttjas med en (odelbar) röst per fastighet.
Röstning med fullmakt är tillåten med den begränsningen att medlem inte får rösta med fullmakt för mer än en röst utöver sin egen. Fullmakt skall ha fullmaktshavaren angiven med namn.

§ 12 Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall senast tio dagar före mötet anmälas till styrelsen.

§ 13 Föreningens sammanträden öppnas i första hand av föreningens ordförande.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:\\

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Beslut om arvoden
 5. Val av ordförande eller val av kassör
 6. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 7. Val av revisorer och revisorsuppleant
 8. Val av valberedning
 9. Val av eventuellt erforderliga övriga funktionärer, som t ex materialförvaltare, ombud, redaktionskommitté etc
 10. Beslut angående fortsatt medlemskap i Sveriges Villaägarförbund
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Ärenden enligt § 12
 13. Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
 14. Övriga ärenden som årsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas av föreningsmöte. Beslut blir giltigt när två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum och ¾ majoritet bland deltagarna fattat samstämmiga beslut.

§ 15 Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas av årsmöte och två på varandra följande årsmötens beslut med minst ¾ majoritet krävs för att upplösning skall få verkställas.

§16 Om föreningen upplöses skall förekommande nettotillgångar användas enligt de sista två årsmötenas beslut, företrädesvis till områdesinnevånarnas intressen.

Ovanstående stadgar har antagits vid möte för återstart av Bromstens Villaägarförening den 9 maj 1984 och vid föreningsmöte den 23 april 1985.

Vid informationsmötet 2010 och årsmöte 2011 antogs nedanstående tillägg i stadgarna, vilket var en uppdatering från tidigare ändring vid årsmötena 1999 och 2000:

§17 Föreningen bör eftersträva att styrelsens sammansättning till hälften förnyas vart tredje år.

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki