Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 974 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 456 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php:974) in /customers/e/7/4/bromsten-bvf.org/httpd.www/pmwiki.php on line 1220 Foreningen/Stadgar

(:nl:)(:hmenu:) * Välkommen (:newmenu:) * Föreningen ** Styrelsen **Årsmöten *** Årsmöte 2017 *** Årsmöte 2016 *** Årsmöte 2015 *** Årsmöte 2014 *** Årsmöte 2013 *** Årsmöte 2012 *** Årsmöte 2011 *** Årsmöte 2010 ** Info-möten ** Styrelsemöten ** Verksamheten *** 2016 *** 2015 *** 2014 *** 2013 *** 2012 *** 2011 *** 2010 *** 2009 *** 2008 ** Stadgar ** Historia ** I Bromsten ** Om hemsidan (:newmenu:) * Ärenden ** Järnvägen ** Industriområde ** Studentbostäder ** Bredband via Fiber ** Bromma Flygplats ** Gamla (:newmenu:) * Medlemskap ** Bli Medlem ** Förmåner (:newmenu:) * Länkar (:newmenu:) * Grannsamv (:newmenu:) * Kontakt (:menuend:)

Stadgar för Bromstens Villaägareförening


'''§1''' Föreningens namn är Bromstens Villaägarförening.
Föreningens ändamål är:
'''Mom 1.'''
'''att''' verka för villaägares i Bromsten gemensamma angelägenheter.
'''att''' i övrigt verka för trevnad och sammanhållning.
'''Mom 2.'''
'''att''' bistå medlemmar med råd och förmedla sakkunnig hjälp.
'''att''' framföra fastighetsägarnas önskemål till myndigheter och andra lämpliga instanser.
'''att''' administrera utlåning och vård av materiel avsedd för medlemmars bruk.
'''att''' så långt möjligt biträda medlemmar i uppkommande frågor anknutna till fastighetsägandet i området.

'''§2''' Föreningen skall vara opolitisk och politisk diskussion får inte förekomma på föreningens möten.

'''§3''' Varje person och bostadsrättsförening som innehar fastighet i stadsdelen Bromsten är berättigad till medlemskap. Även sammanboende med fastighetsägare har rätt till medlemskap
Medlemskap vinnes omgående genom inbetalning av medlemsavgift till för ändamålet angivet konto. Alternativt bör möjlighet finnas att betala kontant mot kvitto från styrelseledamot.
Den som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen.

'''§4''' Föreningens styrelse får med omgående verkan utesluta medlem som icke senast till årsmöte erlagt fastställd medlemsavgift eller medlem som uppenbart motverkar föreningsmedlemmarnas intressen.

'''§5''' Föreningens löpande verksamhet sker genom en styrelse bestående av fem ledamöter, inkluderande ordförande och kassör, samt därtill minst två och högst fem suppleanter. Samtliga väljas av årsmöte för två år. Årsmötet skall sträva efter att halva styrelsens mandat förskjuts ett år enligt nedan:
<:vspace>

År 1:År 2:
OrdförandeKassör
Ledamot 1Ledamot 3
Ledamot 2Suppleant 1
Suppleant 2Suppleant 3
Suppleant 4Suppleant 5


Avgående styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer får omväljas.

'''§6''' För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. För föreningens åtaganden ansvaras endast med föreningen tillhöriga medel.

'''§7''' Det åligger styrelsen:
'''att''' ansvara för föreningens syften, verksamhet och anförtrodda medel. Styrelseledamot som till protokollet anför skiljaktig mening är fri från ansvar
'''att''' sammanträda när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter påfordrar det
'''att''' tillse att alla beslut omfattas av minst tre ledamöter
'''att''' protokoll förs över styrelsens sammanträden och beslut
'''att''' inom sig utse sekreterare och erforderliga ytterligare funktionärer eller kalla medlemmar till funktionssysslor
'''att''' föreningens verksamhet redovisas i räkenskaper över inkomster, utgifter och behållning som avslutas med kalenderår
'''att''' bemyndiga kassören att ensam teckna konto eller konton avsedda för löpande kassaärenden
'''att''' vid behov utse annan ledamot att teckna föreningen för vissa ärenden
'''att''' senast under februari tillhandahålla senaste årets räkenskaper ordnade med bokslut till revisor
'''att''' senast till årsmöte men helst till kallelsen tillhandahålla verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

'''§8''' Föreningen tecknas av ordföranden och kassören i förening med ovannämnda undantag

'''§9''' Det åligger revisorn:
'''att''' senast under mars ta del av erforderlig dokumentation av föreningens verksamhet och räkenskaper
'''att''' senast till årsmötet men helst till verksamhetsberättelsen avge revisionsberättelse med utlåtande av styrelsens ansvar
'''att''' avge råd när styrelsen eller kassören så önskar.

'''§10''' Föreningens sammanträden är årsmöte och extra möte.
Årsmöte skall hållas senast under april månad.
Extra möte hålls då styrelsen finner lämpligt eller då minst tolv av föreningens medlemmar representerande var sin fastighet för visst ändamål skriftligen begär det.
Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föreslagen dagordning tillhandahållas i medlemmarnas brevlådor eller via epost senast fjorton dagar före mötet. För kallelse till extra möte gäller motsvarande senast åtta dagar före mötet.

'''§ 11''' Rösträtt vid föreningens sammanträden får utnyttjas med en (odelbar) röst per fastighet.
Röstning med fullmakt är tillåten med den begränsningen att medlem inte får rösta med fullmakt för mer än en röst utöver sin egen. Fullmakt skall ha fullmaktshavaren angiven med namn.

'''§ 12''' Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall senast tio dagar före mötet anmälas till styrelsen.

'''§ 13''' Föreningens sammanträden öppnas i första hand av föreningens ordförande.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:\\ #Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet #Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser #Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen #Beslut om arvoden #Val av ordförande eller val av kassör #Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter #Val av revisorer och revisorsuppleant #Val av valberedning #Val av eventuellt erforderliga övriga funktionärer, som t ex materialförvaltare, ombud, redaktionskommitté etc #Beslut angående fortsatt medlemskap i Sveriges Villaägarförbund #Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår #Ärenden enligt § 12 #Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet #Övriga ärenden som årsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

'''§ 14''' Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas av föreningsmöte. Beslut blir giltigt när två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum och ¾ majoritet bland deltagarna fattat samstämmiga beslut.

'''§ 15''' Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas av årsmöte och två på varandra följande årsmötens beslut med minst ¾ majoritet krävs för att upplösning skall få verkställas.

'''§16''' Om föreningen upplöses skall förekommande nettotillgångar användas enligt de sista två årsmötenas beslut, företrädesvis till områdesinnevånarnas intressen.

Ovanstående stadgar har antagits vid möte för återstart av Bromstens Villaägarförening den 9 maj 1984 och vid föreningsmöte den 23 april 1985.

Vid informationsmötet 2010 och årsmöte 2011 antogs nedanstående tillägg i stadgarna, vilket var en uppdatering från tidigare ändring vid årsmötena 1999 och 2000:

'''§17''' Föreningen bör eftersträva att styrelsens sammansättning till hälften förnyas vart tredje år.
(:nl:)

Could I ask who's calling? http://cncinfo.com.pl/stmap_72guyen.html?cialis.rabeprazole.catapres online pharmacy australia cialis However, the report by the Committees on Arms Export Controls found there were 62 licences for selling to Iran, again overwhelmingly cryptographic equipment. This also features heavily in the 271 licences for Russia, along with biotechnology equipment, sniper rifles, laser weapons systems, weapon sights and unmanned air vehicles (drones).

 http://www.languagesonthemove.com/stmap_72kql7g.html?cialis.daivonex.lexapro avanafil news  "It has blasted the way open by drastically reducing the single largest cost factor in prices, namely the MTR, which both Vodacom and MTN enjoy," said Alan Knott-Craig, chief executive at privately owned No. 3 mobile operator Cell C.
 https://www.prodocs.com.au/stmap_72i35h1.html?anadoil.sildalis.cialis permethrin spray buy australia  "I do not perceive that we will have a deflation problem,"Plosser said. "I do see some upside risk to inflation in theintermediate to longer term given the large amount of monetaryaccommodation we have added and continue to add to the economy."
 http://cncinfo.com.pl/stmap_34hrus6.html?permethrin.asendin.viagra buy tadacip online india  Atlanta Falcons' Tony Gonzalez, left, fist-bumps teammate Harry Douglas as Julio Jones, right, looks on during training camp at the NFL football team's practice facility on Friday, July 26, 2013, in Flowery Branch, Ga. Gonzalez never liked training camp, and this will be his last one. He has returned to the Atlanta Falcons at age 37 in hopes of playing in his first Super Bowl.
 http://dev.focalpoint-languages.com/stmap_34i9s6j.html?cialis.pentoxifylline.forte.zyloprim tamoxifen dosage  &ldquo;Romania has to protect more than 1,000 km of the EU external border and our officers have now the opportunity to gain first hand experience in how one of the best police forces in the world operates and deal with a multicultural environment.&rdquo;

Blix theme powered by PmWiki